ŠELAH, Menahem (Spitzer, Raul)

ŠELAH, Menahem (Spitzer, Raul), povjesničar (Zagreb, 14. III. 1934 – Mišmar Haemek, Izrael, 1995). Sin Alfreda Spitzera. Proveo je djetinjstvo u Zagrebu. Po uspostavi NDH s obitelji je preuzeo žid. znak i prebjegao u Italiju, a u Palestinu su iselili 1944. Srednju školu završio je u kibucu Mišmar Haemek, a po odsluženju vojnog roka postao je član toga kibuca. God. 1971. apsolvirao je prvi stupanj povijesti na Sveučilištu u Tel Avivu, gdje je doktorirao 1976. tezom Spašavanje Židova Hrvatske od strane Talijana. Predavao je na seminaru Oranim i postao profesor povijesti na Sveučilištu u Haifi. Tijekom deset godina intenzivnog rada objavljene su mu knjige Račun u krvi, Jugoslavenska konspiracija i Jugoslavija i Alija Bet 1938–1948. Bio je i suautor i urednik knjige Holokaust – Jugoslavija (Jeruzalem 1990). Pred kraj života objavio je posljednju korekturu knjige Rat za izgubljenu čast, koja je objavljena posmrtno.

IZV.: KŽZ.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.