ŠEFER, Mojsije

ŠEFER, Mojsije, liječnik (?, o. 1881 – logor Jasenovac, 1941). Djelovao je kao liječnik u Grubišnom Polju. Po uspostavi NDH uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je ubrzo stradao.

LIT.: Glasilo Spomen-područja Jasenovac, 7(1976) 1.