ŠARON, Aleksandar (Švicer)

ŠARON, Aleksandar (Švicer), kemičar (Dobanovci kraj Zemuna, Srbija, 16. XI. 1912 – ?, Izrael, 2009). Diplomirao je kemiju na Sveučilištu u Beogradu te radio kao nastavnik kemije u Leskovcu, Vukovaru, Karlovcu i Zagrebu. U Leskovcu se aktivirao u KPJ. Po uspostavi NDH prebjegao je u Hrvatsko primorje te bio interniran u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu. U kraljevičkoj logorskoj gimnaziji bio je nastavnik matematike i fizike. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključio se partizanima kao borac u jedinicama 7. banijske divizije te radeći kao nastavnik u partizanskoj gimnaziji u Glini i voditelj učiteljskih tečajeva. Potkraj rata bio je kemičar pri Sanitetskom odjelu Glavnoga štaba Hrvatske. Iselio se 1951. u Izrael, gdje je 1956–78. bio voditelj kemijskoga laboratorija zdravstvenoga osiguranja u Jeruzalemu. Nakon odlaska u mirovinu nastavio je istraživanja vezana uz problem dijabetesa te bio tajnik Izraelskoga udruženja za dijabetes. Surađivao je u Biltenu HOJ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.