ŠARIĆ, Artur (Schwarz)

ŠARIĆ, Artur (Schwarz), kemijski inženjer (Zagreb, 23. XII. 1904 – Zagreb, 23. XI. 1984). Sin Adolfov. Unuk Samuela i Johanne rođ. Drexler. U nepoznato doba prezime Schwarz promijenio je u Šarić. Do 1939. zavičajnost je imao u Vukovaru, nakon toga u Karlovcu. Studij kemije završio je na Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. God 1938. dobio je ovlaštenje za rad te postao član Zagrebačke inženjerske komore. Uoči II. svj. rata radio je u Zagrebu u tvornici »Me-Ba« kao specijalist za bojenje kovina i izradu prerađevina iz umjetne smole. Po uspostavi NDH, u srpnju 1941, zaveden je u popis vlastima neophodno potrebnih stručnjaka, ali je u međuvremenu zatražio da ga se privremeno briše iz članstva Inženjerske komore budući da kao ovlašteni inženjer nije »vršio praksu« i nije imao prihoda. U rujnu 1941. prebjegao je u Split, a nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključio se partizanima kao borac dalmatinskih partizanskih jedinica. Nakon rata bio je na različitim upravljačkim položajima u proizvodnji, a posljednje godine radnoga vijeka proveo je kao stručni savjetnik UN. U mlađim je danima bio poznati sportaš i ugledni član Makabija te žid. aktivist. – Supruga Suzana Remeny (Remenji-Schwartz), liječnica (Eggenberg, Njemačka, 29. VII. 1912 – Zagreb, 24. VIII. 1993). U kolovozu 1912. s roditeljima se doselila u Hrvatsku, a udajom je stekla zavičajnost u Karlovcu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1937/38. te je od 1939. do uspostave NDH radila kao volonterka u Rendgenološkom zavodu. U rujnu 1941. u ekipi žid. liječnika trebala je raditi u BiH na suzbijanju endemskog sifilisa, ali je u međuvremenu prebjegla u Split, gdje se priključila partizanima. Bila je članica Rejonske zdravstvene službe u Splitu. Od 1943. bila je upraviteljica bolnice 8. korpusa u Veloj Luci, voditeljica internoga odjela bolnice 26. dalmatinske divizije, radiolog bolnice 8. korpusa na Visu i liječnica u Glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu.

IZV.: DAZ, Matične knjige Židova, Matična knjiga rođenih 1858–1878, 59. – Gradska groblja Zagreb. – HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 698. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28017. – Popis žrtava.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Jevrejski pregled, 35(1984) 11/12. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.