SZOMJAS, Stjepan

SZOMJAS, Stjepan, časnik (? – ?). Za I. svj. rata mobiliziran je u austroug. vojsku kao pripadnik 25. domobranske pukovnije u činu poručnika te 1917. bio ranjen. Četiri je puta odlikovan, posljednji puta nakon ranjavanja, vojnim križem za zasluge trećeg razreda s mačevima.

LIT.: Židov 11(1917) 4.