SVEĆENSKI, Lujo (Kohn, Louis)

SVEĆENSKI, Lujo (Kohn, Louis), violinist i glazb. pedagog (Osijek, 6. XI. 1862 – New York, 18. VI. 1926). Nakon studija u Osijeku, Zagrebu i Beču odlazi u SAD, gdje djeluje kao koncertni majstor u Bostonu i violinist u Kneiselovu gudačkom kvartetu te profesor na Institute of Musical Art u New Yorku. Bio je potpredsjednik The Beethoven Association i član uprave The New York Musician’s Club.

LIT.: Svećenski, Lujo. Leksikon jugoslavenske muzike, 2. Zagreb 1984.