SVEĆENSKI, Branko

SVEĆENSKI, Branko, liječnik (Osijek, 1910 – ?). Sin Vladimirov. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1940/41. Priključio se partizanima u lipnju 1944. te djelovao kao liječnik u bolnici 1. korpusa, zamjenik referenta saniteta 5. divizije i liječnik u bolnici 33 u Gravini i bolnici u St. Andreji. Od 1948. bio je načelnik Vojne bolnice u Zagrebu u činu sanitetskoga pukovnika. Predavao je neuropsihijatriju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. S Dušanom Makavejevom scenarist je dokumentarnog filma Prvi dani u armiji (1964) u režiji Veselina Simovića.

DJELA: Mentalna higijena u vojsci (suautor T. Kronja). Beograd 1964. – Psihološka priprema aktivnih i rezervnih starešina za savremeni rat (suautor T. Kronja). Beograd 1970.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Bilten ŽOZ, 1990, 13. – B. Blau: Studenti Židovi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 2006.