SUVIN, Miroslav

SUVIN, Miroslav, stomatolog (Zagreb, 30. V. 1899 – Zagreb 29. IV. 1994). Sin → Lavoslava Schlesingera i Josipe rođ. Weiser, otac → Darka. Gimnaziju je završio 1917. u Zagrebu, a Medicinski fakultet 1923. u Beču, gdje je specijalizirao stomatologiju (1926) i psihoanalizu. Ovlaštenje za obavljanje liječničkog zvanja dobio je 1928. od Liječničke komore u Zagrebu, gdje je u međuratnom razdoblju imao stomatološku ordinaciju. God. 1939. zajedno s obitelji promijenio je prezime zbog antisemitske atmosfere. Po uspostavi NDH, 13. V. 1941, u ime žid. podavanja za potrebe države predao je 61 g zubnoga zlata, 65 g različitog zlata i nakita, 33 dukata i 36 zubnih kruna u vrijednosti od 26 180 din. te strane valute u protuvrijednosti od 26 620 din. Također je bio primoran prijaviti imovinu. Potkraj 1941. prebjegao je s obitelji u Korčulu, gdje je bio interniran do kapitulacije Italije 1943. Potom je pristupio Biokovskom partizanskom odredu djelujući kao liječnik, a 1945. imenovan je referentom saniteta grada Splita. Nakon rata bio je načelnik Protetskoga odjela Stomatološke klinike Vojnomedicinske akademije u Beogradu te prvi nastavnik protetike na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Demobiliziran je 1951. kao sanitetski potpukovnik. God. 1951–62. bio je predstojnik Odjela za dentalnu protetiku i suosnivač Odontološkoga odjela Medicinskoga fakulteta u Zagrebu te poslije i predstojnik Zavoda za stomatološku protetiku Stomatološkoga fakulteta u Zagrebu do umirovljenja 1969. Od 1962. bio je i redoviti profesor toga fakulteta. Nakon umirovljenja kao znanstveni savjetnik na fakultetu predavao je na poslijediplomskom studiju. Najzaslužniji je za razvoj stomatološke protetike; dao je izvorna rješenja za fiksaciju djelomične proteze. Autor je više od 120 stručnih radova, udžbenika Stomatološka protetika u 5 knjiga, koji se rabio u cijeloj Jugoslaviji. Uređivao je seriju Stomatološka biblioteka za praktičare te suuređivao seriju Dostignuća u stomatološkoj protetici. Bio je predsjednik Društva zubozdravstvenih radnika Hrvatske. Dobio je 1975. republičku nagradu iz prirodnih znanosti za životno djelo.

DJELA: Klinička protetika. Zagreb (s. a.). – Zubi i zdravlje. Što svatko treba da zna o zubima. Zagreb 1947. – Zubna protetika. Zagreb 1956–1960. – Stomatološka protetika, 1–5. Zagreb 1956–1963. –Totalna proteza. Zagreb 1968. – Djelomična proteza. Zagreb 1969. – Fiksna protetika (suautor Z. Kosovel). Zagreb 1975. – Dostignuća u stomatološkoj protetici (suautor D. Branovački). Zagreb 1977. – Incidenti i nezgode u stomatološkoj praksi. Prevencija i zaštita (suautor). Zagreb 1988.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 697.

LIT.: Suvin, Miroslav. Hrvatska enciklopedija, 10. Zagreb 2008.