ABINUN, Albert

ABINUN, Albert, komunistički aktivist, novinar i prevoditelj (Sarajevo, 27. VI. 1913 – Beograd, 30. VII. 2003). Sin Isaka i Blanke rođ. Solomon. U Sarajevu završio gimnaziju, za vrijeme koje je bio član kena Hašomer Hacaira. Srednju poljoprivrednu školu završio 1934. u Valjevu. Iste god. nastanio se u Zagrebu, gdje je postao član KPJ 1935. Od 1936. u Zagrebu je bio tekstilni radnik, potom započeo studirati ekonomiju i uzdržavao se kao ekonom Akademske menze te član Saveza privatnih namještenika. U listopadu 1937. uz pomoć KP odlazi kao dobrovoljac u Španjolsku, gdje je bio kurir komandanta 129. međunarodne brigade. Frankove jedinice zarobile su ga u travnju 1938, a oslobođen je u lipnju 1943. na intervenciju Savezničke komisije za evakuaciju. U zarobljeništvu je bio sekretar ilegalne ćelije komunista Jugoslavena i član Centralnoga zarobljeničkoga partijskoga komiteta. U lipnju 1944. u konvoju je, kojim su bili evakuirani zarobljenici savezničkih zemalja, stigao u Alžir, a odande preko Barija na Vis, gdje je postao borac 1. dalmatinske proleterske brigade. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. God. 1945–50. radio je u Ministarstvu vanjskih poslova u Beogradu i nakratko bio na službi u jugoslav. ambasadama u Kairu i Lisabonu, zatim od 1950. nastavnik španj. jezika u Novinarsko-diplomatskoj visokoj školi, a od 1952. do umirovljenja 1972. urednik emisija na španjolskom jeziku Radio Jugoslavije i poslije Radio Beograda. Bavio se i prevoditeljskim radom. – Brat Markus (Mordehaj), komunistički aktivist (Gračanica, BiH, 1915 – Ilijaš, BiH, poč. 1942. ili III. 1943) studirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. God. 1934. postao je član KPJ; teško je ranjen 1937. u sukobu studenata ljevičara s frankovcima. U rujnu 1941. pristupio partizanima kao borac, referent saniteta i upravitelj bolnice u odredu »Zvijezda« u Šekovićima. Prema nekim izvorima stradao je od četnika poč. 1942, a prema drugima u ožujku 1943.

LIT.: M. Perić: Jevreji iz Jugoslavije – španski borci. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja, 1975, 3. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. C. Loker: Balkan Jewish volunteers in the Spanish Civil War. East European Jewish Affairs, 6(1976) 2. – J. P. Santos Carvalho: Jugoslovensko poslanstvo i portugalska antifašistička opozicija 1945–48. Tokovi istorije, 11(2003) 1/2. – B. Džidić: Abinun, Albert. Znameniti Jevreji Srbije. Biografski leksikon. Beograd 2011.