SINČIĆ, David (Mojsije, Isarije)

SINČIĆ, David (Mojsije, Isarije), političar (Šibenik, 23. V. 1911 – Zagreb, 6. V. 1949). Gimnaziju je završio u Šibeniku, studij medicine započeo je u Zagrebu, a diplomirao pravo u Beogradu 1935. Kao student postao je član Hrvatske seljačke stranke, potom predsjednik beogradskoga i zemunskoga stranačkog ogranka i tajnik šibenske stranačke gradske organizacije. Nakon tal. okupacije Šibenika 1941. bio je uhićen i pušten pod uvjetom da napusti grad. U Zagreb stiže u lipnju 1941. te uz pomoć Andrije Artukovića biva primljen u drž. službu kao podžupan Velike župe Bribir i Sidraga sa sjedištem u Kninu, a od listopada 1941. veliki je župan i stožernik iste župe. Od ožujka 1942. zamjenik je općega upravnog povjerenika pri Zapovjedništvu 2. tal. armije, a od srpnja stožernik Ustaškoga stožera Lika i Gacka sa sjedištem u Gospiću. U veljači 1943. imenovan je povjerenikom vlade NDH pri 2. tal. armiji sa sjedištem u Sušaku. Nakon kapitulacije Italije uhićen je 9. IX. i s obitelji prebačen na Mali Lošinj radi transporta u Italiju, no uspijeva pobjeći brodicom. Sudjeluje u pripremama puča Vokić-Lorković 1944. Nakon otkrivanja puča bio je uhićen i zatočen u Lepoglavi, odakle ga je spasila supruga Eleonora u travnju 1945. Nakon sloma NDH bio je ponovo uhićen te ga je partizanski Divizijski vojni sud u Zagrebu 1948. osudio na smrt.

LIT.: M. Rupić: Sinčić, David. Tko je tko u NDH. Zagreb 1997. – J. Krišto: Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska 1941.–1945. Zagreb 1998. – I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – H. Matković: Između Mačeka i Pavelića. Politički portret Davida Sinčića. Zagreb 2010.