HAHN, Ludwig

HAHN, Ludwig, mlinarski stručnjak (Lajosmizse, Mađarska, 23. IV. 1904 – logor Jasenovac, 1944). Sin osječkoga trgovca. Nakon završene gimnazije 1923. u Osijeku, u Visokoj školi za svjetsku trgovinu u Beču šest je semestara polazio predavanja iz ekonomije, prava i filozofije. God. 1929. obranio je doktorsku disertaciju o razvoju mlinske industrije u Ugarskoj na filološko-povijesnom odjelu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Baselu. U njoj je obuhvatio i razvoj te industrije i mlinova u sjevernoj Hrvatskoj, upozoravajući na težak položaj i propadanje te važne gospodarske grane nakon I. svj. rata. Po uspostavi NDH bio je uhićen, deportiran u logor u Gospić, potom u logor Jasenovac, gdje je stradao do kraja 1941.

DJELA: Die wirtschaftliche Entwicklung der ungarischen Mühlen-Industrie. Basel 1929, Osijek s. a.

LIT.: M. Kolar-Dimitrijević: Hahn, Ludwig. Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.