HAHN, Izidor (Jichak)

HAHN, Izidor (Jichak), javni djelatnik (Zagreb, 9. VIII. 1926). Sin Alberta i Iluške. Po uspostavi NDH prebjegao je u Hrvatsko primorje. U lipnju 1943. bio je interniran u logor Kampor na Rabu, a nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. priključio se partizanima te bio borac 3. brigade 7. banijske divizije i brigade »Braća Radić« 32. divizije. Nakon II. svj. rata vratio se u Zagreb, a 1948. iselio se u Izrael. Nakon odsluženog voj. roka, radio je u državnoj službi kao tehnolog prehrambene industrije, a 1960. preselio se u Kirjat-Gat, gdje se gradila tvornica šećera. Ondje je osnovao podružnicu »Rotary cluba«, čiji je bio predsj. u tri navrata. God. 1970. bio je među osnivačima podružnice izraelske organizacije za pomoć unesrećenoj djeci (ILAN) i osnivač podružnice AKIM, ustanove za rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju, a 1976. inicirao je akciju za osnivanje Centra za dijalizu, koji posluje kao klub. God. 1979–83. bio je na čelu ustanove za skrb o bubrežnim bolesnicima, 1982. bio je izabran za predsjednika Zdravstvene komisije Kirjat-Gata te mu je 1986. dodijeljena titula počasnoga građanina »Jakir Kirjat-Gat«.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 675.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnoosolobodilačkog rata. Beograd 1980. – Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 9(2001) 47/48. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.