HAFNER, Žiga

HAFNER, Žiga, liječnik (Graberje, 25. I. 1903 – ?). Sin Samuelov. Medicinu je diplomirao 1931. u Padovi, a potom je u Zagrebu volontirao na tadašnjoj Internoj klinici u Draškovićevoj ul. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak, a u prijavi imovine naveo kako je bez stalnog namještenja i privatne prakse. U lipnju 1941. dobio je propusnicu za obavljanje liječničke prakse među žid. omladincima u logoru Danica, a potom je u skupini žid. liječnika upućen u BiH djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa, najprije u Žepče, potom u Bukovaču. Sa sobom je poveo i suprugu Dragu rođ. Gerber. U srpnju 1943. priključio se partizanima djelujući kao referent saniteta 9. krajiške brigade, voditelj internoga odjela bolnice 5. korpusa i ravnatelj interno-zarazne bolnice u Banjoj Luci.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 674. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27957. – KŽZ.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.