HAAS, Zdenko (Has)

HAAS, Zdenko (Has), novinar i političar (Voćin, 27. V. 1913 – ?Beograd, o. 1991). Sin Oskarov. Nakon završene Trgovačke akademije u Osijeku 1931, studirao je na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu. Poč. 1932. uključio se u napredni studentski pokret te organizirao skojevske grupe u Osijeku. Osnovao je Akcioni komitet SKOJ (1934) te postao član Mjesnoga komiteta KPJ za Osijek. Član KPJ je od 1935. Sudjelovao je u klasnom sindikalnom pokretu (URSSJ) do njegove zabrane 1940. Od 1936. uređivao list KPJ Slobodna riječ. Zbog svojih je polit. aktivnosti više puta uhićivan i zatvaran. Priključio se partizanima 1941. u vinkovačkom kotaru te radio kao tajnik Okružnoga komiteta KPH Osijek (od lipnja do rujna 1942), u Agitpropu Oblasnoga komiteta KPH za Slavoniju i uređivao listove Vijesti i Glas Slavonije. Od kraja 1943. u Propagandnom odjelu ZAVNOH bio je zadužen za tiskaru i tiskanje Vjesnika. God. 1945–47. u Beogradu je bio gl. urednik sindikalnoga lista Rad. Potom se aktivirao u politici. Bio je direktor »Jugoslavenske knjige«, djelovao u Saveznom ministarstvu rada, Savjetu za narodno zdravlje i socijalnu politiku, tajnik za socijalnu politiku pri Saveznoj vladi (SIV), direktor Saveznoga zavoda za socijalno osiguranje. Biran je u Našicama 1965–74. za zastupnika u Saveznoj skupštini. Nositelj je Partizanske spomenice 1941. i Plakete Saveznog odbora SUBNOR, odlikovan Ordenom za hrabrost, Ordenom rada s crvenom zastavom, Ordenom zasluga za narod I. i III. reda i Ordenom bratstva i jedinstva II. reda. Proglašen je počasnim građaninom Slatine. – Otac Oskar, ugostitelj (Voćin, 1871 – Osijek, 23. X. 1941). Po osnutku NDH ilegalno je novčano potpomagao partizane. Ubrzo je bio uhićen i osuđen na smrt strijeljanjem. Pokopan je na mjestu strijeljanja u osječkom Gradskom vrtu.

IZV.: Ured Državne uprave Osječko–baranjske županije, Matični ured Osijek, Matična knjiga Židova, Nadrabinat u Osijeku, Matična knjiga umrlih 1903–1947.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. P. Požar: Has, Zdenko Leksikon povijesti novinstva i publicistike. Split 2001. – B. Đorđević: Has, Zdenko. Vjesnikov leksikon 1940–1990. Zagreb 1990.