HAAS, Emin (Emil)

HAAS, Emin (Emil), službenik (Bihać, BiH, 20. IX. 1910 – logor Jasenovac, VI–VIII. 1944). Sin Oskarov. U međuratnom razdoblju bio je službenik poduzeća »Interreklam« d. d. Po uspostavi NDH izgubio je namještenje i preuzeo žid. znak, iako je još 1938. prešao na islamsku vjeroispovijest. Dana 20. VI. 1941. supruga Gizela, Židovka, pri Gradskom poglavarstvu u Zagrebu također je najavila prelazak na islam. U ljeto 1941. bio je uhićen i deportiran u jasenovački logor Bročice, a potom u Ciglanu. Tijekom godina poslano mu je više desetaka paketa, a posljednji se put javio dopisnicom iz logora Jasenovac 7. VI 1944.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 674. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.