RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja (Richtmann)

RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja (Richtmann), etnologinja (Sušak, 6. IX. 1926 – Zagreb, 4. XI. 2002). Supruga novinara Drage Auguština (Zagreb, 12. X. 1929 – Zagreb, 3. II. 1993) i majka Borka i Mile ud. Bračun. U Rijeci je pohađala Klasičnu gimnaziju, koju je prekinula zbog II. svj. rata, priključivši se partizanima. Nakon završetka rata maturirala je u Zagrebu, gdje je diplomirala etnologiju na Filozofskom fakultetu. Prvotno je radila u novinarstvu, potom od 1964. kao stručna savjetnica u Ekonomskom institutu u Zagrebu. Od 1972. do 1986. bila je predstojnica Instituta za narodnu umjetnost (danas Institut za etnologiju i folkloristiku), u kojem je u više navrata bila predsjednica Upravnoga odbora. U Ljubljani je na Fakultetu političkih znanosti, sociologije i novinarstva 1976. stekla doktorat znanosti iz sociologije tezom Ekonomske vrijednosne orijentacije i modeli odlučivanja tradicijskog društveno-kulturnog sustava. Bila je predsjednica Hrvatskoga etnološkog društva 1979–91. i gl. urednica Narodne umjetnosti 1973–86. Vodila je nekoliko znanstvenih projekata i organizirala međunarodne i domaće znanstvene skupove. Bitno je utjecala na razvoj i ustroj Instituta za etnologiju i folkloristiku, formiranje multidisciplinarne ekipe mlađih znanstvenika, osuvremenjivanje etnoloških i kulturno-antropoloških teorijskih pristupa u Hrvatskoj, povezivanje struke sa svjetskim trendovima i institucijama. Sudjelovala je u poslijediplomskoj nastavi etnologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao gost predavala je na sveučilištima u Sieni, Rimu, Ljubljani, Varšavi, Krakovu, Budimpešti i Baselu. Bila je dopisna članica Mađarskoga etnološkog društva, članica udruge »Folklore Fellows« Finske akademije znanosti i dopredsjednica Međunarodnoga udruženja etnologa i folklorista (SIEF). Dobitnica je uglednih domaćih i međunarodnih nagrada, među ostalima i Herderove (1997).

DJELA: Pretpostavke za istraživanje vrednota budućnosti. Zagreb 1970. – Struktura tradicijskog mišljenja. Zagreb 1984. – Etnologija naše svakodnevnice. Zagreb 1988. – Folklore and Historical Process. Zagreb 1989. – Knjiga o Božiću. Etnološki prikaz Božića i božićnih običaja u hrvatskoj narodnoj kulturi. Zagreb 1992. – Knjiga o Božiću. Božić i božićni običaji u hrvatskoj narodnoj kulturi. Zagreb 1995. – Ulice moga grada. Antropologija domaćeg terena. Zemun–Beograd 2000. – Etnologija i etnomit. Zagreb 2001. – Ethnology, myth and politics. Anthropologizing Croatian ethnology. Aldershot 2004.

LIT.: Rihtman-Auguštin, Dunja. Narodna umjetnost, 33(1996) 2. – A. Gotthardi-Pavlovsky: (Nekrolog). Etnološka tribina, 32(2002) 25. – http://maief.ief.hr/hr/suradnici/augustin.php, pristupljeno 2. XII. 2011.