GÜNSBERG, Ervin (Ginsberg)

GÜNSBERG, Ervin (Ginsberg), kirurg (Osijek, 10. II. 1915 – Beograd, 7. VII. 1990). Sin privatnoga činovnika Filipa (Fischela) i Adele (Estere) rođ. Zahler. Nakon završene Državne muške realne gimnazije u Osijeku, 1939. diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (jedan semestar je studirao u Bologni). Još za školovanja bio je aktivan u žid. omladinskim društvima, posebno u Židovskoj akademskoj menzi. God. 1940. u Beogradu je imenovan rezervnim sanitetskim potporučnikom te je radio kao liječnik u Derventi, potom u Osijeku, otkuda je, po uspostavi NDH, sa skupinom žid. liječnika upućen u Gradačac djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa. U kolovozu 1943. pridružio se partizanima djelujući kao referent saniteta 16. muslimanske brigade i voditelj kirurške ekipe 17. divizije. Kraj rata je dočekao kao komandant bolnice na Bledu. God. 1945. u činu poručnika bio je odlikovan Ordenom zasluga za narod III. reda. Nakon II. svj. rata specijalizirao je plastičnu kirurgiju i radio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu do 1954. kad je poslan na subspecijalizaciju u SAD te u Alžir kao voditelj kirurške ekipe. Po povratku u Beograd imenovan je pročelnikom Kirurškoga odjela Instituta za plućne bolesti JNA, pri kojem je osnovao Odjel za torakalnu kirurgiju. U razdoblju 1955–59. bio je načelnik kirurške službe u Vojnoj bolnici u Skoplju, gdje je 1957. doktorirao na Medicinskom fakultetu te bio izabran za redovnog profesora ratne kirurgije. Od 1974. redovni je profesor kirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Vojnu službu završio je 31. XII. 1981. Objavio je mnogobrojne znanstvene radove iz područja opće, ratne, torakalne i eksperimentalne kirurgije. Sudjelovao na mnogim kongresima, bio gostujući predavač na sveučilištima u Torontu, Ottawi i Bostonu i član mnogih stručnih udruženja. – Njegova supruga Tirza (Tirca) rođ. Kraus (Zagreb, 4. VI. 1924 – Beograd, 2013). Osnovnu i srednju školu završila je u Gradačcu te Trgovačku akademiju u Osijeku. Po uspostavi NDH odlazi s E. u Gradačac. U kolovozu 1943. priključila se partizanima i djelovala kao bolničarka u 16. muslimanskoj brigadi, u Korpusnoj bolnici u Šekovićima i Korpusnoj bolnici III. Korpusa u Trnovu. Za 7. neprijateljske ofenzive u siječnju 1944. zarobile su je SS trupe i sprovele u logor u Milišićevoj ciglani u Beogradu. Po oslobođenju Beograda sprovedena je u radni logor Velten kraj Berlina, u kojem je dočekala dolazak sovjetskih snaga.

IZV.: Podaci o ulazniku T. Günsberg.

LIT.: Borba, 5(1945), 21. XII. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Jevrejski pregled, 41(1990). – S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003. – Mi smo preživeli, 2. Beograd 2004. – D. Šarenac: Ginsberg, Ervin. Znameniti Jevreji Srbije. Biografski leksikon. Beograd 2011.