GUMHALTER, Mira

GUMHALTER, Mira, novinarka (Dubrava kraj Vrbovca, 20. IX. 1923 − Zagreb, 12. XI. 2013). Kći Šandora Sieglera i Olge rođ. Kraus. Osnovnu školu završila je u rodnom mjestu, a nižu gimnaziju i tri razreda Trgovačke akademije u Zagrebu. Po uspostavi NDH prekinula je školovanje i vratila se roditeljima u Dubravu. U travnju 1943. s roditeljima i sestrom Zdenkom priključila se partizanima, prvotno djelujući u Moslavini, a zatim u Slavoniji kao stenograf u Agitpropu Oblasnoga komiteta KPH za Slavoniju te je surađivala u Psunjskom listu i Glasu Slavonije. Bila je članica SKOJ od 1944. Kraj II. svj. rata dočekala je u Zvečevu. U jesen 1945. vratila se u Zagreb, gdje je radila u Gospodarskom listu 1945–46, a neko vrijeme i u Državnom zavodu za socijalno osiguranje. God. 1947–49. urednica je rubrike unutrašnje politike u Vjesniku, a 1949–58. bila je gl. urednica Glasa Slavonije. Potom je do 1963. radila kao novinarka i urednica u Vjesniku te zamjenica gl. urednika u Večernjem vjesniku (poslije Večernji list). Od 1965. do umirovljenja 1980. bila je gl. urednica ženske revije Svijet, gdje je uvelike unaprijedila novinarsko obrađivanje tema usmjerenih na žene. U Osijeku je 1953. završila Trgovačku akademiju, a na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu diplomirala je 1963. Bavila se i polit. radom (odbornica u Skupštini grada Zagreba, članica Gradskoga odbora SUBNOR). Dobitnica je niza odlikovanja (Orden zasluga za narod, Orden rada, Orden bratstva i jedinstva) i priznanja (Zlatna plaketa Vjesnika, 1985. i plaketa ZAVNOH, 1989).

IZV.: Osobni podaci ulaznice.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Singer: Gumhalter, Šandora, Mira. Vjesnikov leksikon 1940–1990. Zagreb 1990. – P. Požar: Gumhalter, Mira. Leksikon povijesti novinarstva i publicistike. Split 2001. – N. Jednačak: Gumhalter, Mira. Hrvatski biografski leksikon, 5. Zagreb 2002.