REICH, Zdenko (Rajh)

REICH, Zdenko (Rajh), pravnik i publicist (Slavonski Brod, 1904 – Beograd, 23. III. 1990). Sin Žige i Friderike rođ. Herzog, brat Vladimirov. Sudjelovao je u revolucionarnom radničkom pokretu od 1935. Po uspostavi NDH prebjegao je u Split, odakle je po nalogu KP otišao u Švicarsku radi organiziranja antifašističkoga pokreta među jugoslav. izbjeglicama i zarobljenicima. U Švicarskoj je izabran za člana polit. aktiva izbjeglica s područja tadašnje Jugoslavije i za člana Komiteta narodnoga oslobođenja Jugoslavije u inozemstvu te bio član Biroa tamošnje partijske organizacije. Bio je zadužen za organizaciju propagande, uređivanje lista Glas slobodne Jugoslavije, pisanje članaka u švic. listovima o zbivanjima u tadašnjoj Jugoslaviji. Ujesen 1944. vratio se u Jugoslaviju, gdje je bio jedan od osnivača Radio Beograda. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1959. tezom Problemi ujedinjenja Evrope, utopije i ostvarenja (objavljena iste godine), što je ujedno bio i predmet njegova znanstvenoga i publicističkoga rada u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu u kojem je radio do umirovljenja krajem 1970-ih. – Brat Vladimir, pijanist (Slavonski Brod, 2. III. 1908 – logor Slana, 1941). Zavičajnost je stekao u Osijeku. U međuratnom razdoblju bio je privatni učitelj glasovira. Stanovao je s roditeljima na Krešimirovu trgu u Zagrebu. Po uspostavi NDH u prijavi imovine je naveo da je radioaparat »Phillips«, vrijedan 3000 din., založio u kolovozu 1940. kod Gradske štedionice u Zagrebu za 1000 din., što je vjerojatno bila lažna prijava kako bi ga mogao prodati. Krajem lipnja 1941. uhićen je i deportiran u Gospić, otamo u paški logor Slana, gdje je stradao. – Otac Žiga, trgovac (Vukovar, 18. IX. 1876 – ?Auschwitz, 1943). Sin Morica. Zavičajnost je stekao u Sotinu kraj Vukovara, zatim u Osijeku. U međuratnom razdoblju sa suprugom i sinom Vladimirom živio na Krešimirovu trgu u Zagrebu. Po uspostavi NDH u prijavi imovine naveo da je već dvije godine bez posla. Najvjerojatnije je sa suprugom uhićen u svibnju 1943. u posljednjoj velikoj deportaciji zagrebačkih Židova te deportiran u Auschwitz, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 693. – Podaci o ulazniku D. Rajh.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.