PAP-KARIO, Valerija (Valika)

PAP-KARIO, Valerija (Valika), revolucionarka (Leskovac, Srbija, 1914 – Otranto, Italija, 1944). Kći Hajimova. Za studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu bila je politički aktivna kao članica Odbora za zaštitu studenata, djelujući u omladinskoj sekciji organizacije »Ženski pokret« i sudjelujući u radu sportskoga društva »Polet«. Članica je SKOJ od 1932, KPJ i Mjesnoga komiteta SKOJ u Beogradu od 1935. Bila je uhićena i osuđena na 14 mjeseci robije, koju je izdržavala u kaznionici Požarevac. Nakon oslobođenja nastavlja s političkim radom. God. 1938. izabrana je za članicu Komisije za rad sa ženama pri Pokrajinskom komitetu KPJ Srbije. Početkom 1941. ponovo je bila uhićena i zatvorena u beogradskom zatvoru Glavnjači. Čekajući suđenje, nakon kapitulacije Jugoslavije uspijeva pobjeći i partijskim vezama dolazi u Zagreb, gdje se aktivno uključuje u rad zagrebačke partijske organizacije. Izabrana je za člana Pokrajinskoga odbora Narodne pomoći za Hrvatsku i Mjesnoga odbora Narodne pomoći Zagreba, Odbora za pomoć španj. dobrovoljcima i Prvoga kotarskog odbora Narodne pomoći Zagreba (1941). Odlukom CK KPH poč. 1942. odlazi u Gorski kotar, gdje djeluje kao tajnica Mjesnoga komiteta KPH Delnice, članice Okružnoga komiteta KPH za Gorski kotar, a uređuje i list Antifašističkog odbora žena za Gorski kotar Drugarica. God. 1943. postaje članica Oblasnoga odbora AFŽ i članica uredništva lista Žena u borbi. Teško oboljela 1944. upućena je na liječenje u Italiju, gdje je umrla.

LIT.: D. Borojević-Šternberg: Bibliografija listova Narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj. U: Putovi revolucije, 1–2. Zagreb 1963. – I. Šibl: Zagreb tisuću devetsto četrdeset prve. Zagreb 1967. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – N. L.-K.: Papp-Kario, Valerija. Židovski biografski leksikon. Novi Omanut, 9(2001) 44/45.