PAPAI, Davida (Vida)

PAPAI, Davida (Vida), posebnica (Vukovar, 25. XII. 1893 – Izrael, o. 1970). Kći pravnika → Salamona Bauma i Ernestine rođ. Löwy, unuka vukovarskoga rabina → D. Löwyja. U braku s bratićem Simonom Baumom (Vukovar, prije 1893 – ?, nakon 1945), sinom → Huge, imala je sinove Franju, odvjetničkoga pripravnika (Vukovar, 1915 – logor Slana ili Jadovno, VI–VII. 1941) i Hinka. U žid. krugovima u Vukovaru brak je bio predmet velikog ogovaranja jer je Simonov otac bio paraliziran, a njezin mentalno bolestan. Ostavila je supruga dok je bio na bojišnici za I. svj. rata, a drugi put se udala za Mikloša Papaia. Po uspostavi NDH prijavila je imovinu. Preživjela je rat u Italiji, gdje je pristupila tal. pokretu otpora, za što je dobila amer. odlikovanje. Oba sina stradala su u Holokaustu. Nakon II. svj. rata živjela je u Izraelu.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 690. – Podaci o ulaznici A. Vermeulen.

LIT.: E. Bier: Memories. Tucson 1983.