PANCER, Oton (Panzer)

PANCER, Oton (Panzer), agronom (Bugojno, BiH, 4. III. 1907 – Zagreb, 14. I. 1994). Sin Davida i Ane rođ. Bergman, brat Elze, supruge → Egona Grina. Bio je od 1935. oženjen Ilonom (Ilom) rođ. Lemberger (Bedekovčina, 1912 – Zagreb, 4. X. 1984), s kojom je imao kćeri → Vlatku Bjegović i → Rebeccu Berkovitz. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Banjoj Luci, a Poljoprivredni fakultet u Zagrebu. Za vrijeme studija bio je član Kluba studenata marksista. God. 1929. kao jedan od najboljih studenata dobio je Svetosavsku nagradu. Nakon diplome zaposlio se 1935. kao nastavnik u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Križevcima. Po uspostavi NDH prebjegao je u Italiju, gdje je bio interniran u logor Ferramonti di Tarsia. Nakon kapitulacije Italije, u listopadu 1943. priključio se partizanima djelujući kao intendant bataljona 3. prekomorske brigade, voditelj meteorološke stanice na Visu i član Poljoprivrednoga odjela ZAVNOH. Nakon 1945. radio je na Poljoprivrednom institutu u Zagrebu, a 1949. prešao je na novoosnovani Poljoprivredni fakultet u Sarajevu, gdje je i doktorirao. God. 1963. izabran je za redovitoga profesora na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu na predmetu Ekonomika poljoprivrednih gazdinstava. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova. Boravio je na studijskim specijalizacijama u Nizozemskoj i Velikoj Britaniji. Bio je tajnik Međunarodne esperantske akademije u San Marinu 1990–92. – Otac David, oružnik (Nowy Rozdół, Ukrajina, 26. V. 1866 – Zagreb, 8. I. 1952). Sin Hermanov. Doselio se 1889. iz Galicije u BiH, iste je god. stupio u službu u bosansko-hercegovačkom oružničkom zboru i stekao zavičajnost u Banjoj Luci. Umirovljen je u činu žandarmerijskoga kotarskog narednika. U međuratnom razdoblju sa suprugom Anom rođ. Bergman (Rudniki, Ukrajina, 1877. ili 1878 – Zagreb, 15. V. 1945), koja se u Hrvatsku doselila 1890, živio je u Zagrebu.

DJELA: Suvremena hortikultura. Organizacija, ekonomika i humanizacija rada. Čakovec 1984.

IZV.: Podaci o ulazniku R. Berkovitz.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. Jevrejski pregled, 35(1984) 9/10. – Bilten ŽOZ, 1994, 33/34.