PAJTAŠ, Hinko

PAJTAŠ, Hinko, trgovac (Goričan, 3. III. 1883 – logor Jasenovac, 1942). Sin Aleksandra (Šandora), posjednika u Ludbregu i lokalnoga pravaša. Živio je u Ludbregu, a zavičajnost je stekao 1921. u Zagrebu, gdje je od 1921. bio voditelj kavane u vlasništvu šurjaka Ignaca Lauša. Nakon zatvaranja kavane sa suprugom Ernom rođ. Adler (?, 1889 – logor Stara Gradiška, 1942) otvorio trgovinu mješovitom robom u Draškovićevoj ul. u Zagrebu, koja je bila poznata među zagrebačkim žid. građanskim obiteljima. Nakon uspostave NDH, premda se za njega zauzeo odvjetnik Matej Mintas, po nalogu UNS od 18. VIII. 1942. uhićen je sa suprugom, tastom Henrikom Adlerom (?, 1854 – logor Jasenovac, 1942) te deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao. – Sin Mirko, inženjer (Grosspetersdorf, Austrija, 7. III. 1913 – logor Jasenovac, 1942). Bio je u braku s Danicom rođ. Juhn. Radio je u Našičkoj tvornici tanina i paropila d. d. u Zagrebu. Po uspostavi NDH uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je mučen te strijeljan kao jedan od sudionika »zlatne afere«. Čini se da se navodi jasenovačkih logoraša o »pljačkašu Pajtašu« odnose na njega, ali ih je nemoguće temeljitije provjeriti.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29827. – JUSP Jasenovac.

LIT.: E. Berger: 44 mjeseca u Jasenovcu. Zagreb 1966. – Sećanja Jevreja na logor Jasenovac. Beograd 1972. – A. Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac 1941–1945. Dokumenta, 1–3. Beograd–Jasenovac 1986–1987. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – Đ. Miliša: U mučilištu – paklu Jasenovac. Zagreb 2011.