NICK, Stanko

NICK, Stanko, pravnik i diplomat (Zagreb, 31. VIII. 1935 – Zagreb, 24. IV. 2010). Sin → A. Nicka, suprug Mirjane rođ. Golob. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1958, magistrirao iz područja međunarodnih odnosa 1978. i doktorirao iz međunarodnoga prava i međunarodnih odnosa na Sveučilištu u Beogradu 1982. Od 1958. radio je u Saveznom sekretarijatu za vanjske poslove. Bio je ataše u jugoslavenskoj ambasadi u Parizu 1960–63, tajnik ambasade u Canberri 1966–71, zamjenik stalnoga predstavnika pri UN i Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) u Beču 1983–88. Nakon osamostaljenja RH sudjelovao je u stvaranju njezine diplomatske službe te od 1991. bio veleposlanik i gl. pravni savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova, savjetnik za vanjske poslove Predsjednika Republike 2000–01. i veleposlanik RH u Mađarskoj. Bio je član Venecijanske komisije Vijeća Europe, Odbora pravnih savjetnika država Vijeća Europe (CAHDI), Odbora Vijeća Europe za pravnu suradnju (CDCJ). Djelovao je kao arbitar Europskoga suda za mirno rješavanje sporova u okviru Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), član Udruženja za međunarodno pravo, član Komisije RH za izvanredne događaje u zračnom prometu, član hrvatsko-slovensko-tal. komisije za zaštitu Jadrana, član Stožera Plana intervencije pri iznenadnom onečišćenju mora, potpredsjednik Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti UNEP u Splitu i dr. Tijekom svoje bogate diplomatske karijere sudjelovao je na više od 250 međunarodnih konferencija i sastanaka, često kao predsjednik, tajnik ili jedan od organizatora, pri čemu je stekao bogato iskustvo u području multilateralne diplomacije. Predavao je na mnogim sveučilištima u državi i u inozemstvu. Među ostalim, bio je predavač na Diplomatskoj akademiji, Fakultetu političkih znanosti i Vojnom učilištu »Petar Zrinski« u Zagrebu. Autor je više knjiga te većega broja studija i članaka. Odlikovan je s više domaćih i stranih odličja, a 2005. je, kao prvi stranac, dobio prestižnu mađ. nagradu »Radnoti« za doprinos u borbi protiv rasizma, antisemitizma, diskriminacije i netolerancije.

DJELA: Nesvrstanost i antikolonijalizam. Beograd 1976. – Diplomacija: metode i tehnike. Zagreb 1957. – Diplomatski leksikon. Zagreb 1999.

LIT.: Nick, Stanko. Tko je tko u Hrvatskoj. Zagreb 1993. – http://www.diplomacija.hr/?str=prvi_dekan, pristupljeno 12. IX. 2013.