NEUMANN, Žiga

NEUMANN, Žiga, liječnik (Murska Sobota, Slovenija, 17. XII. 1867 – logor Jasenovac, 1941). Osnovnu školu završio je u Slatini, gimnaziju u Zagrebu, a medicinu u Beču. U javnu službu stupio je 1. IV. 1899. kao općinski liječnik u Gorjanima kraj Đakova. Potom je djelovao u Orahovici, a od 1917. do umirovljenja 1935. kao kotarski liječnik u Đakovu. Kao predsjednik Društva za poljepšanje Orahovice zaslužan je za izgradnju javnoga bazenskoga kupališta, prvoga u Slavoniji. Uz pomoć Đakovačke biskupije izgradio je tamošnju školsku polikliniku, koju je sve do umirovljenja besplatno vodio te, osim školske djece, liječio i sirotinju. Za I. svj. rata u Đakovštini je vodio akcije za prevenciju zaraznih bolesti (kolere, velikih boginja, pjegavog tifusa, dizenterije). U međuratnom razdoblju živio je u Zagrebu kao umirovljeni zdravstveni nadsavjetnik. Po uspostavi NDH zatražio je priznanje arijskih prava za sebe, suprugu Olgu rođ. Gruder, kćer Augustu te sinove Oskara i Lea. Među prvima deportiran je u logor Jasenovac, dok je supruga Olga najvjerojatnije preživjela rat. – Sin Leo Neumann (Novačić), farmaceut (Gorjani kraj Đakova, 28. XI. 1900 – Milano, Italija, 1955). U braku s Fridom rođ. Kreutzer imao je kćer Nevu. U nepoznato doba promijenio je prezime u Novačić. Doktorirao je filozofiju 1926. s tezom Viskozitet nekih organskih binarnih sistema. Kao asistent Farmaceutskoga odsjeka Filozofskoga fakulteta u Zagrebu 1925. sastavio je skriptu iz kemije i fizike za ljekarničke vježbenike i tabele kvantitativne analitičke kemije za farmaceute. Bavio se poviješću razvoja kinina. U međuratnom razdoblju u Zagrebu je bio vlasnik poduzeća »Remedia« za proizvodnja otrova, lijekova i preparata za lijekove u Ilici. God. 1938. prešao je na katoličanstvo. Po uspostavi NDH, 21. IV. 1941, poduzeće je stavljeno pod državni nadzor s povjerenikom, a N. je postavljen za njegova ravnatelja. Ubrzo je s obitelji izbjegao u Italiju, gdje je nakon II. svj. rata bio ravnatelj laboratorija »Farmitalia« u Milanu. Služio se pseudonimom Dr. Gorjanac.

DJELA: Preparativna i kvantitativna analitička kemija. Tabele kvantitativne analitičke kemije za farmaceute II godine. Zagreb s. a. – Odnos izmedju kemijske konstitucije i fiziološkog djelovanja. Zagreb s. a. – Skripta iz kemije i fizike za ljekarničke vježbenike. Zagreb 1926. (strojopis). – Povijest jednog drveta. Zagreb 1936. – Močvara smrti. Zagreb 1937.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 689. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27741.

LIT.: M. D. Grmek i V. Dugački: Hrvatska medicinska bibliografija. Opis tiskanih knjiga i članaka s područja humane i veterinarske medicine i farmacije, koji se odnose na Hrvatsku, sv. 3, 1918–1940. Zagreb 1984. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 1998. – M. Kolar-Dimitrijević: Osobe iz knjige Jučer, danas Ženi Lebl (Jennie Lebel). Novi Omanut, 10(2002) 50. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.