NEUMANN, Wolf (Vuk)

NEUMANN, Wolf (Vuk), trgovac i javni djelatnik (?, 1822 – ?). Doselio se 1867. u Sisak. Sa suprugom Amalie rođ. Mosinger imao je petero djece. Aktivno je sudjelovao u sisačkom društvenom životu. Bio je član Trgovačkoga zbora u Sisku (1880), redoviti član Arheologičkoga društva »Siscia« (1882). Sudjelovao je u delegaciji koja je potpisala Nagodbeni ugovor o spajanju Novoga Siska i Trgovišta Sisak u jedinstvenu sisačku gradsku općinu (1874), kojom je osnovan grad Sisak. Iste je god. sudjelovao u izradi Pravila Sisačke štedionice. Supruga je 1875. bila suosnivačica Društva sisačkih izraelitičkih gospojah.

LIT.: Zbornik građe. Politički i društveni pokreti u Sisku 1869.–1918. Sisak 1992.