MILDNER, Pavao

MILDNER, Pavao, biokemičar (Zagreb, 6. VI. 1918 – Zagreb, 20. II. 2012). Diplomirao je kemiju na zagrebačkom Tehničkom fakultetu (1940) i farmaciju na Farmaceutskom fakultetu (1944) te doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (1956) tezom Prilog poznavanju polienkarbonskih i aminopolienkarbonskih kiselina. Nakon diplomiranja na Tehničkom fakultetu volontirao je u Zavodu za organsku kemiju Tehničkoga fakulteta, a 1941. je prešao u istraživački laboratorij tvornice »Kaštel« (danas »Pliva«), koji je vodio Vladimir Prelog. Nakon kraćega zaposlenja u Tvornici boja u Zagrebu, prešao je u Institut za industrijska istraživanja, gdje je ostao do 1957. Te godine izabran je za docenta iz biokemije na Biotehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta te mu je povjerena organizacija novog Laboratorija za biokemiju unutar Zavoda za kemiju, čijim je pročelnikom imenovan, a laboratorij je vodio do umirovljenja 1988. U zvanje izvanrednoga profesora izabran je 1961, a redoviti profesor postao je 1964. God. 1999. izabran je u počasno zvanje profesor emeritus. Usavršavao se na Imperial College of Science and Technology u Londonu 1951–52. i na Sveučilištu u Frankfurtu 1967. i 1969. Također je bio predstojnik Zavoda za kemiju i biokemiju, 1957–77. dekan Tehnološkoga fakulteta, 1965–76. pročelnik Sekcije za biokemiju Hrvatskoga kemijskoga društva i istodobno predsj. Komisije za biokemiju Jugoslavije. God. 1970. osnovao je školu Katalitička i regulatorna svojstva enzima Europske federacije biokemijskih društava (FEBS) u Zadru, kao prvu međunarodnu biokemijsku školu u Hrvatskoj. Pokrenuo je osnivanje biokemijskih društava u tadašnjim republikama Jugoslavije, koja su se 1976. udružila u Savez biokemijskih društava Jugoslavije (SBDJ), koji je postao redoviti član FESB i 1977. Internacionalne unije za biokemiju (IUB) te je bio predsj. Saveza do 1987. Bio je član uređivačkih odbora časopisa Croatica Chemica Acta i Kemije u industriji te član savjetodavnog odbora časopisa Croatian Journal of Food Science and Technology. God. 1963–72. bio je predsjednik uređivačkoga odbora časopisa Food Technology and Biotechnology, a 1972–2009. gl. i počasni urednik. Dobitnik je Zlatne plakete Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 2001. i Državne nagrade za znanost za životno djelo 2004. Istraživao je djelovanje i strukturu enzima te se smatra začetnikom moderne biokemije na ovim prostorima.

LIT.: Mildner, Pavao. Hrvatska enciklopedija, 7. Zagreb 2005. – (Nekrolozi): S. Barbarić, Kemija u industriji, 61(2012) 4. – Isti, Food Technology and Biotechnology, 50(2012) 1.