MAYER, Rudolf (Marić)

MAYER, Rudolf (Marić), trgovac (Gornja Rijeka kraj Novog Marofa, 4. III. 1876 – ?, 17. XI. 1948). Sin Davida (Vinica, 17. XI. 1848 – Zagreb, 22. I. 1925) i majke Karoline rođ. Breyer (?, o. 1857 – Zagreb, 18. X. 1917), podrijetlom iz Križevaca. Završio je 1894. Trgovačku akademiju, a 1897. promijenio prezime u Marić. Bio je pristaša Starčevićanske stranke prava. Kao austroug. vojnik u I. svj. ratu, u činu zapovjednika satnije, prošao je srp. bojišnicu i preko Crne Gore stigao u Albaniju te 8. II. 1916. zaposjeo Tiranu. Potom je sudjelovao u borbama na rumunjskoj bojišnici te bio odlikovan sa »Signum laudis« s mačevima i Karlovim ratnim križem. U međuratnom razdoblju posjedovao je trgovinu u Zagrebu. Po uspostavi NDH zatražio je oslobođenje od nošenja žid. znaka za sebe i kćer Ernu (Gornja Rijeka kraj Novog Marofa, 12. IV. 1908 – ?), koja je do 1941. bila blagajnica u poduzeću »Filipa Deutscha sinovi« u Zagrebu.

IZV.: Gradska groblja Zagreb. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27289. – Telefonski imenik 1941.