MAJDER, Aleksandar

MAJDER, Aleksandar, javni djelatnik (Prijedor, BiH, 1888 – Karlovac, 25. III. 1960). U nepoznato doba prešao je na katoličanstvo. Nakon završene Trgovačke akademije u Sisku, radio je kao novinar tamošnjih radničkih novina. Doselio se 1910. u Karlovac, gdje je radio kao službenik i ravnatelj Okružne blagajne za osiguranje radnika. Bio je višegodišnji sindikalni vođa i tajnik karlovačke podružnice Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije. God. 1919. predvodio je karlovačko izaslanstvo na Kongresu ujedinjavanja socijalističkih partija i grupa u Beogradu, a iduće god. bio je nositelj liste Socijalističke radničke partije Jugoslavije na izborima za Gradsko zastupstvo, na kojima je izabran za karlovačkoga gradonačelnika. No, gradom je upravljao samo tri dana (13–15. IV) jer je bio smijenjen vladinom naredbom o poništenju mandata komunističkih zastupnika. God. 1925. bio je nositelj liste Socijalističke partije na izborima za Gradsko zastupstvo, u koje je bio izabran kao jedini s liste. Umirovljen je kao politički nepodoban 1929. Odlukom Upravnoga odjeljenja Kraljevske banske uprave Savske banovine imenovan je u karlovačko Gradsko zastupstvo 1932. Preživio II. svj. rat, iako su ga vlasti NDH u više navrata zatvarale kao nepoćudnoga. Kraće je vrijeme bio predsj. Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte za kotar Karlovac.

LIT.: Majder, Aleksandar. Karlovački leksikon. Karlovac–Zagreb 2008.