MAIDER, Vladimir (Majder, Kurt)

MAIDER, Vladimir (Majder, Kurt), revolucionar (Sisak, 12. X. 1911 – Otočac, 20. VI. 1943). Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Sisku, gdje je 1927. pristupio marksističkomu kružoku i SKOJ. Nakon mature, 1931. upisao se na Medicinski fakultet u Zagrebu. Te god. postao je član KPJ i sekretar prve obnovljene partijske ćelije u Sisku, koja je širila organizacijsku mrežu KPJ u tamošnjim tvornicama i okolnim selima. Zbog svojega djelovanja bio je 1934. uhićen i osuđen na 6 mjeseci zatvora, a 1935. je prešao u ilegalu. Skrivao se u Žabnu kraj Siska, a potom, po nalogu KPJ, otišao u Pariz, gdje je do rujna 1935. obavljao dužnost generalnoga sekretara Jugoslavenske sekcije KP Francuske. God. 1935–36. školovao se na Komunističkom sveučilištu u SSSR, a 1936–39. sudjelovao u Španjolskom građanskom ratu kao član 12. internacionalne brigade u borbama za obranu Madrida. God. 1939–42. bio je u logorima internacionalnih brigada u Francuskoj iz kojih je pobjegao u kolovozu 1942. te se preko Njemačke prebacio u Hrvatsku i priključio partizanima te djelovao kao obavještajni oficir 3. štaba operativne zone Hrvatske, time i jedan od organizatora obavještajne službe i prvi načelnik Glavnoga obavještajnoga centra Glavnoga štaba Hrvatske. Umro je od posljedica pjegavoga tifusa ili tuberkuloze. Pokopan je u Otočcu, a 1949. posmrtni su ostaci preneseni u Sisak. God. 1952–92. gimnazija u Sisku nosila je njegovo ime.

LIT.: Majder, Vladimir. Vojna enciklopedija, 5. Beograd 1973. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – I. Šustić: Spomenici revolucionarnog radničkog pokreta, NOB-a i socijalističke revolucije na području općine Sisak. Sisak 1982. – Đ. Gajdek: Španjolski borci Siska i Banije. Sisak 1985. – Đ. Zorko i J. Jagačić-Borić: Majder, Vladimir. Sisački biografski leksikon. Sisak 2006.