MACELJSKI, Milan

MACELJSKI, Milan, agronom (Zagreb, 27. XII. 1925 – Zagreb, 24. VI. 2007). Sin → G. Deutsch Maceljskoga i Marije rođ. Guger. Kršten je po rođenju. Po uspostavi NDH obitelj se našla pod udarom represije, ali je ipak preživjela u Zagrebu jer je otac s obitelji dobio arijska prava. Nakon završene srednje škole i Poljoprivrednoga fakulteta u Zagrebu 1950 (od 1992. Agronomski fakultet), radio je kao agronom Fonda za mehanizaciju u Orahovici, referent za zaštitu bilja u Fitosanitetskoj stanici Zagreb (1953–56) te samostalni referent i stručni suradnik zaštite bilja u Republičkom zadružnom ratarsko-sjemenarskom poslovnom savezu (1956–61). God. 1952. upisao je specijalizaciju iz zaštite bilja na matičnom fakultetu, gdje je od 1961. bio honorarni, potom redovni asistent iz poljoprivredne entomologije kod Josipa Kovačevića te ondje 1963. doktorirao tezom Blitvina pipa (Lixus junci Boh.) novi opasni štetnik sjemenske šećerne repe u obalnom području. Iduće god. izabran je za docenta, 1969. za izvanrednoga, 1974. za redovitoga profesora, a 2000. stekao je počasno zvanje profesor emeritus. Bio je voditelj dodiplomskoga i poslijediplomskoga studija Zaštita bilja na tom fakultetu, na kojem je držao kolegije iz područja entomologije i zaštite bilja (fentomologija s fitofarmacijom, fitofarmacija sa zaštitom okoliša, zaštita bilja, specijalna entomologija, aplikacija pesticida, zoocidi, fitofarmacija – toksikologija i ekotoksikologija, štetnici povrtlarskih kultura i dr.). Predavao je i na Šumarskom i Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta »Josip Juraj Strossmayer« u Osijeku te na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. God. 1973–76. bio je predsj. Biotehničkoga odjela Poljoprivrednoga fakulteta, 1978–85. direktor Instituta za zaštitu bilja, 1985–87. dekan Poljoprivrednoga fakulteta, a od 1988. do umirovljenja 31. XII. 1993. predstojnik Zavoda za poljoprivrednu zoologiju Agronomskoga fakulteta. God. 1992. izabran je za redovitoga člana HAZU, 1999. za predsjednika Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu HAZU i te god. za dopisnoga člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Također je bio dopisni član Accademie dei Georgofili u Firenci, predsj. Saveza društava za zaštitu bilja Jugoslavije, doživotni počasni predsj. Hrvatskoga društva biljne zaštite, od 1992. predsj. Komisije za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 1998. predsj. Hrvatskog entomološkoga društva. Bio je gl. istraživač u više znanstvenih projekata koje je odobrila vlada SAD. Za svoj rad primio je mnogobrojne nagrade, među ostalim i Državnu nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti 1997. i Državnu nagradu za životno djelo 2000, kao i posebno priznanje Ministarstva poljoprivrede SAD, a uvršten je i u European Directory Of Pesticide Experts. Bio je gl. urednik časopisa Biljna zaštita od 1957 (od 1978. Glasnik zaštite bilja, od 2001. Glasilo biljne zaštite), Entomologia Croatica (1999) i časopisa HAZU Annales forestales. Surađivao i u periodici Savjeti poljodjelcima Matice Hrvatske, Acta entomologica Jugoslavica, Poljoprivredni savjetnik, prilogu »Vrt« Večernjeg lista i dr.

DJELA (izbor): Zaštita bilja. Priručnik za organizaciju i provedbu zaštite poljoprivrednog bilja od bolesti, štetnika i korova. Zagreb 1958. – Fitofarmacija. Opći dio. Zagreb 1967. – Entomologija, specijalni dio – štetnici voćaka i vinove loze. Zagreb 1981, 19832, 19913. – Zaštita voćaka i vinove loze (suautor J. Kišpatić). Zagreb 1976, 19792, 19813, 19844. – Zaštita voćaka (suautor J. Kišpatić). Zagreb 1989. – Zaštita vinograda (suautor J. Kišpatić). Zagreb 1991. – Poljoprivredna entomologija. Čakovec 1999, 2001.2 – Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika (suautor J. Igrc Barčić). Čakovec 2001. – Štetočinje vinove loze (suautori B. Cvjetković, Z. Ostojić, B. Barić). Čakovec 2006.

LIT.: Maceljski, Milan. Ko je ko u Jugoslaviji. Beograd 1970. – Maceljski, Milan. Tko je tko u Hrvatskoj. Zagreb 1993. – Maceljski, Milan. Hrvatski leksikon, 2. Zagreb 1997. – J. Igrc Barčić: Nestor zaštite bilja. Večernji list, 64(2000) 13326. – Maceljski, Milan. Hrvatska enciklopedija, 6. Zagreb 2004. – I. Igrc Barčić: U povodu 80. rođendana akademika Milana Maceljskog. Entomologia Croatica, 9(2005) 1/2. – (Nekrolozi): I. Igrc Barčić, Ibid., 11(2007) 1/2. – Ista, Agronomski glasnik, 69(2007) 6. – http://webcache.googleusercontent.com/search ?q=cache:Bf1t4bt-zqUJ:info.hazu.hr/milan_maceljski+milan+maceljski+hazu&cd=3&hl=hr&ct=clnk&gl=hr&source=www.google.hr, pristupljeno 9. V. 2011.