ABIGAM, Sara

ABIGAM, Sara, pedagoginja (? – logor Jasenovac, 1943). U međuratnom razdoblju bila je nastavnica u Zagrebu te djelovala u komunističkom pokretu. God. 1941. priključila se partizanima te 1942. djelovala u prihvatilištu za djecu s Kozare. U rujnu 1943. odvedena u logor Jasenovac, gdje je stradala.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.