ROMANO, Jakov (Jaša)

ROMANO, Jakov (Jaša), veterinar (Banja Luka, BiH, 1908 – Beograd, 16. IX. 1987). Sin Menahema i Rašele rođ. Kamhi. Studirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1932. i doktorirao 1935. tezom Prilozi upoznavanju kvantitativnog i kvalitativnog sastava krvi (bez trombocita) kod krava s osobitim obzirom na pasmine (Gornji Milanovac 1935). Od rujna 1941. sudjelovao je u formiranju Lozničke partizanske čete te bio referent saniteta 4. i 13. krajiške brigade, šef saniteta 39. divizije, epidemiolog i šef veterinarskog odsjeka 5. korpusa. Kraj rata dočekao je u činu pukovnika. Nositelj je Partizanske spomenice 1941. Dvadesetogodišnjim radom (1960–80), popisivanjem u svim jugoslavenskim žid.općinama i anketiranjem sudionika i obitelji poginulih prikupio je 4572 imena i prezimena žid. partizanskih boraca. Nakon objavljivanja tih podataka na osnovi pristiglih primjedbi i drugih provjera moglo se ustanoviti da je popis približno kompletan, uz vjerojatno još oko 5 do 10% nepopisanih sudionika i oko 5% netočnosti u podacima. – Otac Menahem, rabin (Sarajevo, 20. V. 1882 – Sarajevo, 31. X. 1968). Sin i učenik glasovitoga sarajevskog rabina Ham Merkada Romana. Od 1900. službovao je kao rabin u Sarajevu, potom u Banjoj Luci. Došao je u Zagreb nakon što je tamošnja sefardska općina 1. I. 1927. priznata kao autonomna. Prvi je put u Zagrebu držao službu na hrvatskom jeziku u listopadu 1927 (dotad isključivo na ladinu). Organizirao je i zaseban vjeronauk za zagrebačku sefardsku djecu. Autor niza teoloških rasprava i komentara. Nakon umirovljenja u ljeto 1939. vratio se u rodni grad, gdje je na nepoznati način preživio II. svj. rat.

DJELA: Organizacija i razvoj veterinarske službe u srpskoj vojsci (1800–1918). Beograd 1964. – Veterinarska služba u NOR-u. Beograd 1967. – Jugoslovenska bibliografija lekaruša i narodnih medicinskih rukopisa. Beograd 1973. – Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.

LIT.: Židov, 15(1931) 21. – Jevrejski glas, 12(1939) 26. – Jevrejski pregled, 19(1968) 9/10. – M. D. Grmek i V. Dugački: Hrvatska medicinska bibliografija. Opis tiskanih knjiga i članaka s područja humane i veterinarske medicine i farmacije, koji se odnose na Hrvatsku, sv. 3, 1918–1940. Zagreb 1984. – Otkriven spomenik dru Jaši Romano. Jevrejski pregled, 30(1988) 9/10. – S. Goldstein: Kakva sreća, otići u smrt uzdignuta čela. Jutarnji list, 13(2010), 8. V. − M. Radovanović: Romano, Jaša. Znameniti Jevreji Srbije. Biografski leksikon. Beograd 2011.