BRUCK, Franjo

BRUCK, Franjo, knjižar i lik. umjetnik (Đakovo, 30. III. 1898 – ?). Sin → Maksov. U međuratnom razdoblju radio je kao službenik pri Hinku Mayeru, potom kao knjižar u izdavačkoj kući »Minerva.« Po uspostavi NDH, sa suprugom Elizabetom, preuzeo je žid. znak. Vjerojatno je u srpnju 1941. s obitelji prebjegao u Italju, a njihov je stan na Bijeničkoj cesti bio zapečaćen. Daljnja sudbina nepoznata. Bio je autor ovitaka za Minervino izdanje Sabranih djela Miroslava Krleže (1932–34). – Brat Felix, pravnik (Đakovo, 17. I. 1909 – logor Jasenovac, 1941). Stekao je doktorat prava. U međuratnom razdoblju zaposlen je u odvjetničkoj kancelariji → L. Šika. Po osnutku NDH deportiran je u logor Jasenovac, a supruga Elza rođ. Steiner u neki od logora u Njemačkoj ili Poljskoj.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 29582. – KŽZ.

LIT.: V. Žmegač: Bruck, Franjo. Krležijana, 1. Zagreb 1993. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.

BRUCK, Makso

BRUCK, Makso, tiskar, knjižar i nakladnik (Đakovo, 28. VIII. 1865 – ?, 1941–1945). U Đakovu je otvorio tiskaru o. 1890, a prvi datirani tiskopis objavljen je 1895. Osim tiskanica, različitih prigodnih spisa i izvješća đakovačkih škola, izdavao je razglednice i u nakladi svoje knjižare pučke romane u nastavcima. Izdavao je, tiskao i uređivao mađaronski list Đakovština, koji je počeo izlaziti 1. XI. 1911, a prestao s brojem 96 iduće godine. Nakladu romana u nastavcima prodao je 1924. Nakladnom zavodu »Zvono« u Osijeku, a tiskaru 1938. Ivanu Brandekeru. Uoči II. svj. rata kao udovac živio je u Zagrebu, a u prijavi imetka vlastima NDH naveo je da ga uzdržavaju djeca. Stradao je za II. svj. rata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664.

LIT.: M. Malbaša: Povijest tiskarstva u Slavoniji. Zagreb 1978. – K. Pavić: Đakovačke tiskare prije I svjetskog rata. Đakovo i njegova okolica. Zbornik Muzeja Đakovštine. Đakovo 1978. – Isti: Povijest đakovačkih tiskara. Đakovo 1897. – Jevrejski pregled, 39(1988) 1/2.

BRUCKNER, Armin

BRUCKNER, Armin, trgovac (Borjad, Mađarska, 27. XII. 1874 – Auschwitz, VIII–IX. 1942). Doselio se 1912. iz Pečuha u Osijek, gdje je bio suvlasnik trgovine pomodne i galanterijske robe »Armin Bruckner i drug«. Sa suprugom Paulom rođ. Münz živio je u Preradovićevoj ul. Po uspostavi NDH morao je prijaviti imovinu i iseliti se iz stana. Iz sabirnog logora u Tenji sa suprugom je 22. VIII. 1942. deportiran u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 628.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.

BRUCKNER, Erna

BRUCKNER, Erna, trgovkinja (Sarajevo, 21. XI. 1897 – ?). U međuratnom razdoblju u Gundulićevoj ul. u Zagrebu bila je vlasnica trgovine pletenom i pomodnom robom te ženskom konfekcijom »Salon Greta«. Po uspostavi NDH morala je isprazniti salon te vratiti dozvolu za obavljanje posla, napustiti stan i otići u podstanarstvo. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – Telefonski imenik 1941.

BRUCKNER, Julio

BRUCKNER, Julio, inženjer (?, 1883 – Zagreb, 12. XI. 1954). U međuratnom razdoblju djelovao je kao voditelj poduzeća »S. H. Gutmann« d. d. u Orahovici. Bio je član Inženjerske komore u Zagrebu, gdje je imao kuću u Blažekovoj ul. Nakon uspostave NDH u srpnju 1941. zaveden je u popis vlastima neophodno potrebnih stručnjaka.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 41/1941.

BRUCKNER, Lavoslav

BRUCKNER, Lavoslav, gospodarstvenik (Topolovac, 4. XII. 1859 – Zagreb, 13. XII. 1933). God. 1884–1919. bio je direktor zagrebačke podružnice pivovare »Puntigam« iz Graza, a potom zastupnik pivovare »Union« iz Ljubljane. Bio je poznat kao »zagrebački kralj piva« i gl. oslonac gostioničarske struke. Materijalno je potpomagao stručnu ugostiteljsku školu kao i udovice i siročad gostioničara. Sudjelovao je u radu stručnih ispitnih povjerenstava te surađivao u listu Novi gostioničar. Sa suprugom Margaretom rođ. Gutentag, podrijetlom iz Berlina, imao je kćer Miru, opernu pjevačicu (Zagreb, 9. VI. 1908 – Auschwitz, 1942). Za uspostave NDH bila je bez namještenja i s majkom je živjela u zagrebačkoj Ilici.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: Ha-kol, 2000, 67/68. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.

BRUDNER, Mojsije

BRUDNER, Mojsije, kantor (?, 1878 – ?). God. 1938. spominje se kao kantor u Bjelovaru.

IZV.: JIM, Zapisnik XXXIII. sjednice Izvršnog odbora SVJOJ od 15. XII. 1939.

BRÜLL, Oskar

BRÜLL, Oskar, službenik (Beč, 20. XI. 1874 – ?). Suprug Marije rođ. Mayer. U Hrvatsku se doselio 1939, vjerojatno kao izbjeglica iz Austrije nakon Anschlussa. Bio je željeznički nadsavjetnik u mirovini, a vjerojatno i doktor prava. Po uspostavi NDH stanovao je u Zvonimirovoj ul. u Zagrebu. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664.

BRUNNER, Armin

BRUNNER, Armin, posjednik (? – ?Zagreb, o. 1940). U siječnju 1939. sa suprugom Hildom iz Trsta se doselio u Zagreb kao nasljednik poduzeća »Sinovi Jakoba Brunnera«. Vjerojatno je bio i doktor prava. God. 1938. prešao je na katoličanstvo. Sa suprugom Hildom otac je Karla i Franca Enrica (?, 1923), koji je 1941. bio u internatu u Velikoj Britaniji. – Supruga Hilda, posjednica (Trst, Italija, 4. V. 1897 – ?), od 1918. tal. državljanka, u Hrvatsku se doselila 1939. te prešla na katoličanstvo. Po uspostavi NDH živjela je na Gvozdu u Zagrebu. Morala je podnijeti prijavu imetka Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, u kojoj navodi da je suvlasnica i vlasnica dionica poduzeća »Sinovi Jakoba Brunnera« u kojem je bila članica Upravnoga odbora, Narodnoga magazina – sveopćeg tekstilnog d. d. u Zagrebu i Prve međimurske tkaonice d. d. u Zagrebu. Prijavi je priložila potvrdu tal. generalnoga konzulata u Zagrebu o tom kako u Italiji uživa arijska prava te da joj je dopušteno pridržati imovinska i posjednička prava nad imetkom koji tamo posjeduje. Daljnja sudbina nepoznata.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – Telefonski imenik 1941.

BRUNNER, Ivan

BRUNNER, Ivan, posjednik (Trst, Italija, 28. VII. 1887 – ?). Sin Adolfov. Stekao je doktorat prava. U Hrvatsku se doselio 1923. U međuratnom razdoblju bio je kućevlasnik u Zagrebu. U mješovitu braku s Boženom rođ. Grahor (do rastave 1941), otac je Helene i Ivice. Prešao je na katoličanstvo 1934. Po uspostavi NDH u prijavi imovine naveo je vlasništvo nad uličnom trokatnicom na Trgu N. sa stanovima i poslovnim prostorijama te prizemnice u dvorištu procijenjene na 4 000 000 din., kao i to da je u ime žid. podavanja predao zlata u vrijednosti od 55 575 din. i 10 000 din. u gotovini. Najvjerojatnije je prebjegao u Trst i preživio II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.